Das Team — apo­the­ca Hut­fil­tern

Knechtel

Susan­ne Knech­tel

Apo­the­ke­rIn
Fili­al­lei­tung

Kubiak

Michae­la Kubi­ak

APOTHEKERIN

Nikolaus-Wolters

Dag­mar Niko­laus-Wol­ters

APOTHEKERIN

Sudhoelter

Ina Pater­nos­ter

APOTHEKERIN

Bild kommt

Ali­ce Schulz

APOTHEKERIN

Rabus

Judith Rabus

Phar­ma­zeu­tisch-tech­ni­sche Assis­ten­tin (PTA)

Siemens

Tat­ja­na Sie­mens

Phar­ma­zeu­tisch-tech­ni­sche Assis­ten­tin (PTA)

Lampe

Sarah Lam­pe

Phar­ma­zeu­tisch-tech­ni­sche Assis­ten­tin (PTA)

Romano

Sabi­ne Roma­no

Kos­me­ti­ke­rin
Dr. Hausch­ka Natur­kos­me­ti­ke­rin

Joost

Bet­ti­na Joost-Cau­ers

Phar­ma­zeu­tisch-kauf­män­ni­sche Ange­stell­te (PKA)

Schlewitz

Mar­ti­na Schle­witz

Phar­ma­zeu­tisch-kauf­män­ni­sche Ange­stell­te (PKA)